رشته های تحصیلی دانشگاه
ردیفدانشکدهField80838رشته تحصیلی مقاطع تحصیلی معرفی رشتهمشاهده جزییات
1ایمنی و حفاظت ، آتشمهندسی ایمنی و حفاظت فنی کارشناسی
2آتشمهنسی شیمی1398کارشناسی
3اکتشافمهندسی اکتشاف نفتکارشناسی,کارشناسی ارشد
4آتشمهندسی شیمی-آتشکارشناسی
5آتشمهندسی شیمیکارشناسی ارشد
6اقتصاد و مدیریت انرژیمهندسی صنایع - گرایش مدیریت پروژهکارشناسی ارشد
7اقتصاد و مدیریت انرژیاقتصاد نفت و گازکارشناسی ارشد
8اقتصاد و مدیریت انرژیمدیریت مخازن هیدروکربوریکارشناسی ارشد
9حقوق و علوم پایهحقوق نفت و گازکارشناسی ارشد
10حسابداریمالی - گرایش تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گازکارشناسی ارشد
11حسابداریحسابداری امور مالی نفتکارشناسی
12اقتصاد و مدیریت انرژیمدیریت بازرگانیکارشناسی
13اقتصاد و مدیریت انرژیمدیریت صنعتیکارشناسی
14مهندسی دریاییمهندس سومی موتورافسری
15مهندسی دریاییمهندسی کشتیکارشناسی
16ناوبریافسر دومی عرشهافسری
17مهندسی دریاییمهندسی سازه‏‏ های دریاییکارشناسی ارشد
18مهندسی انرژیمهندسی سیستمهای انرژیکارشناسی ارشد
19مهندسی نفتمهندسی نفت - نفت و بهره برداریدکتری
20مهندسی مکانیکمهندسی مکانیککارشناسی
21مهندسی گازمهندسی شیمی - فراوری و انتقال گازکارشناسی
22مهندسی گازمهندسی شیمی - صنایع گازکارشناسی
23مهندسی نفتمهندسی نفت - حفاری و بهره برداریکارشناسی ارشد
24مهندسی مکانیکمهندسی مکانیک - طراحی کاربردیکارشناسی ارشد
25مهندسی نفتمهندسی نفت - بهره برداریکارشناسی ارشد
26مهندسی نفتمهندسی نفت - مخازن هیدروکربوریدکتری
27مهندسی گازمهندسی شیمی - پدیده های انتقال و جداسازیدکتری
28مهندسی نفتمهندسی نفت - مخازن هیدروکربوریکارشناسی ارشد
29مهندسی نفتمهندسی نفت - حفاریکارشناسی ارشد
30مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیونمهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون کارشناسی ارشد
31مهندسی نفتمهندسی نفت - بهره برداریکارشناسی
32مهندسی نفتمهندسی نفت - مخازنکارشناسی
33مهندسی گازمهندسی شیمی - فراوری و انتقال گازکارشناسی ارشد
34مهندسی گازمهندسی شیمیکارشناسی
35مهندسی نفتمهندسی نفت - استخراجکارشناسی
36مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیونمهندسی برق - کنترلکارشناسی

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0