جمعه, 4 اسفند 1396

رشته های تحصیلی دانشگاه

ردیفدانشکدهرشته تحصیلی گروه آموزشیمقاطع تحصیلی معرفی رشتهمشاهده جزییات
1دانشکده نفت آبادانمهندسی ایمنی و حفاظت فنی ایمنی و حفاظت ، آتشکارشناسی
2دانشکده نفت آبادانمهنسی شیمی1398آتشکارشناسی
3دانشکده نفت آبادانمهندسی اکتشاف نفتاکتشافکارشناسی,کارشناسی ارشد
4دانشکده نفت آبادانمهندسی شیمی-آتشآتشکارشناسی
5دانشکده نفت آبادانمهندسی شیمیآتشکارشناسی ارشد
6دانشکده نفت تهرانمهندسی صنایع - گرایش مدیریت پروژهاقتصاد و مدیریت انرژیکارشناسی ارشد
7دانشکده نفت تهراناقتصاد نفت و گازاقتصاد و مدیریت انرژیکارشناسی ارشد
8دانشکده نفت تهرانمدیریت مخازن هیدروکربوریاقتصاد و مدیریت انرژیکارشناسی ارشد
9دانشکده نفت تهرانحقوق نفت و گازحقوق و علوم پایهکارشناسی ارشد
10دانشکده نفت تهرانمالی - گرایش تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گازحسابداریکارشناسی ارشد
11دانشکده نفت تهرانحسابداری امور مالی نفتحسابداریکارشناسی
12دانشکده نفت تهرانمدیریت بازرگانیاقتصاد و مدیریت انرژیکارشناسی
13دانشکده نفت تهرانمدیریت صنعتیاقتصاد و مدیریت انرژیکارشناسی
14دانشکده علوم دریایی محمود آبادمهندس سومی موتورمهندسی دریاییافسری
15دانشکده علوم دریایی محمود آبادمهندسی کشتیمهندسی دریاییکارشناسی
16دانشکده علوم دریایی محمود آبادافسر دومی عرشهناوبریافسری
17دانشکده علوم دریایی محمود آبادمهندسی سازه‏‏ های دریاییمهندسی دریاییکارشناسی ارشد
18دانشکده علوم دریایی محمود آبادمهندسی سیستمهای انرژیمهندسی انرژیکارشناسی ارشد
19دانشکده نفت اهوازمهندسی نفت - نفت و بهره برداریمهندسی نفتدکتری
20دانشکده نفت اهوازمهندسی مکانیکمهندسی مکانیککارشناسی
21دانشکده نفت اهوازمهندسی شیمی - فراوری و انتقال گازمهندسی گازکارشناسی
22دانشکده نفت اهوازمهندسی شیمی - صنایع گازمهندسی گازکارشناسی
23دانشکده نفت اهوازمهندسی نفت - حفاری و بهره برداریمهندسی نفتکارشناسی ارشد
24دانشکده نفت اهوازمهندسی مکانیک - طراحی کاربردیمهندسی مکانیککارشناسی ارشد
25دانشکده نفت اهوازمهندسی نفت - بهره برداریمهندسی نفتکارشناسی ارشد
26دانشکده نفت اهوازمهندسی نفت - مخازن هیدروکربوریمهندسی نفتدکتری
27دانشکده نفت اهوازمهندسی شیمی - پدیده های انتقال و جداسازیمهندسی گازدکتری
28دانشکده نفت اهوازمهندسی نفت - مخازن هیدروکربوریمهندسی نفتکارشناسی ارشد
29دانشکده نفت اهوازمهندسی نفت - حفاریمهندسی نفتکارشناسی ارشد
30دانشکده نفت اهوازمهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیونکارشناسی ارشد
31دانشکده نفت اهوازمهندسی نفت - بهره برداریمهندسی نفتکارشناسی
32دانشکده نفت اهوازمهندسی نفت - مخازنمهندسی نفتکارشناسی
33دانشکده نفت اهوازمهندسی شیمی - فراوری و انتقال گازمهندسی گازکارشناسی ارشد
34دانشکده نفت اهوازمهندسی شیمیمهندسی گازکارشناسی
35دانشکده نفت اهوازمهندسی نفت - استخراجمهندسی نفتکارشناسی
36دانشکده نفت اهوازمهندسی برق - کنترلمهندسی ابزار دقیق و اتوماسیونکارشناسی

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8