صفحه شخصي سيدرضا شادي زاده

     دانشگاه صنعت نفت   اعضای هیات علمی  دکتر سيدرضا شادي زاده

 دکتر سيدرضا شادي زاده
 
 دكتري مهندسي نفت

 عضو هیات علمی گروه مهندسي نفت

 تلفن : 000000-0611

 نمابر : 000000-0611

 پست الكترونيكي : Shadizadeh@put.ac.ir


 


Curriculum Vitae

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0