پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

صفحه شخصي سيدرضا شادي زاده

     دانشگاه صنعت نفت   اعضای هیات علمی  دکتر سيدرضا شادي زاده

 دکتر سيدرضا شادي زاده
 
 دكتري مهندسي نفت

 عضو هیات علمی گروه مهندسي نفت

 تلفن : 000000-0611

 نمابر : 000000-0611

 پست الكترونيكي : Shadizadeh@put.ac.ir


 5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0