صفحه شخصي رضا مسيبي بهبهاني

     دانشگاه صنعت نفت   اعضای هیات علمی  دکتر رضا مسيبي بهبهاني
 دکتر رضا مسيبي بهبهاني
 
 دكتري مهندسي شيمي-انتقال حرارت

 عضو هیات علمی گروه مهندسي انتقال و فراوري گاز 

 تلفن : 3339391-0611

 نمابر : 3339391-0611

 پست الكترونيكي : Behbahani@put.ac.ir


 5.1.0.0
V5.1.0.0