اداره کل سنجش و نظارت

معرفي واحد سنجش و نظارت دانشگاه

1) انجام بررسيها و مطالعات لازم جهت تهيه و پيشنهاد سياستهاي آموزشي.

2) پايش و نظارت بر حسن انجام كيفيت آموزش و تهيه و تنظيم  گزارشهاي مرتبط در سطح دانشگاه.

3) انجام بررسي هاي لازم به منظور تدوين و تنظيم ضوابط و استانداردهاي آموزشي.

4) برنامه ريزي لازم جهت سنجش و نظارت بر برنامه هاي آموزشي.

5) مديريت سامانه هوشمند توسعه آموزش عالي دانشگاه (دفتر گسترش آموزش عالي).

6)  بررسي تشكيل رشته هاي جديد در دانشگاه و تاييد آن در شوراي آموزشي و نيز شوراي دانشگاه

7)  بررسيهاي لازم در زمينه آئين نامه هاي آموزشي و ارائه نظرات و پيشنهادهاي اصلاحي.

8) انجام برنامه ريزي لازم به منظور تشکيل شوراي آموزشي دانشگاه (دبير جلسات شوراي آموزشي دانشگاه) و اعلام نتايج آن به واحدهاي مربوط.

9)  تهيه و تنظيم تقويم دانشگاهي و ابلاغ آن به دانشكده­ها .

10)  تاييد مدارك تحصيلي اعضاء هيئت علمي مدعو.

11)  تائيد برنامه هفتگي ارسالي از دانشكده­ها و نظارت عاليه بر تشكيل كلاسها.

12)  رسيدگي به شكايات واصله در مورد دروس و اساتيد مربوطه.

13)  نظارت بر كمينه، بيشينه و معدل نمرات هر درس / استاد در دانشكده­ها.

14)  تاييد اسناد حق التدريس اعضاء هيأت علمي و اساتيد مدعو.

15)  بررسي، اصلاح  و بروز رساني قوانين پرداخت حق التدريس و طرح نتايج در شوراي آموزشي دانشگاه.

16) پيگيري امور مربوط به استعداد هاي درخشان.

 


5.1.0.0
V5.1.0.0