عنوان : نامه سرگشاده جامعه‌ی اساتید، كاركنان و دانشجویان دانشگاه صنعت نفت به رئیس مجلس شورای اسلامی
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ 
ساعت : ۸:۳۰:۹
منبع خبر : روابط عمومي دانشگاه

امتیاز :  ۲.۷۵ |  مجموع :  ۴

 

بسمه تعالی

 

جناب آقای دکتر علی لاریجانی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

 

با سلام و احترام

از آنجا که اکنون لایحه بودجه پیشنهادی سال 98 دولت محترم در دستور کار رسیدگی مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفته است، ضروری می‌دانیم در ابتدا مقدمه‌ای از مصوبات شورای عالی اداری در ارتباط با موضوع واگذاری دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم و سپس استمرار این رویکرد واگذاری در بند "ز" تبصره "21" لایحه بودجه به دلیل موانع قانونی موجود در مصوبات مذکور شورای عالی اداری، مطالبی را به شرح ذیل در دو بخش: (الف) مصوبات شورای عالی اداری کشور و (ب) بند "ز" تبصره "21" لایحه بودجه، به استحضار حضرتعالی و نمایندگان محترم مجلس برسانیم تا در فرآیند رسیدگی به لایحه بودجه مورد توجه و اهتمام ویژه قرار گرفته شود.

 (الف)- مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/1396 شورای عالی اداری کشور

1- مجلس شورای اسلامی در ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت را مکلف می‌کند تا ظرف یک سال از تاریخ تصویب قانون برنامه، نسبت به تهیه "نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و علمی-کاربردی کشور" اقدام نماید. هیات وزیران نیز در اجرای تکلیف این ماده قانونی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی "آئین‌نامه نظام آموزش مهارت و فناوری کشور" را با 22 ماده در تاریخ 15/8/1390 (مصوبه شماره 16273347334 ه) به تصویب می‌رساند. سپس، شورای عالی اداری کشور نیز در یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ 5/10/1390 خود، در راستای اجرای مصوبه مورخ 15/8/1390 هیات وزیران، مصوبه مورد استناد در نامه (30743/90/206 مورخ 30/11/1390 شورای عالی اداری) را به منظور تنظیم مقررات اداری پشتیبان به تصویب می‌رساند. البته، در این مصوبه برخلاف ماهیت تکلیف قانونی ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز مفاد 22 ماده‌ای مندرج در آئین‌نامه نظام آموزش مهارت و فناوری کشور با ذکر نام از دانشگاه صنعت نفت در تبصره بند 1 از جزء الف مصوبه خود، این دانشگاه را که به هیچ وجه در هیچيک از دو سند مورد اشاره (ماده 21 قانون برنامه و آئین‌نامه نظام آموزش مهارت و فناوری) هیچ‌گونه ارتباط موضوعی و تکلیف قانونی مترتب بر این دانشگاه مطرح نبوده است، ضمن شمولیت موضوعی در طرح مصوبه، او را مستثنی می‌نماید. زیرا، در تکلیف قانونی این مصوبه در ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت مکلف به گسترش شایستگی حرفه‌ای از طریق افزایش دانش و مهارت با نگرش به انجام کار واقعی در محیط، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقاء و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و حرفه‌ای و علمی-کاربردی کشور ظرف یک‌سال شده است. بنابراین، محتوای این ماده قانونی و نیز آئین‌نامه نظام آموزش مهارت و فناوری مصوب هیات وزیران معطوف به موسسات متولی آموزش‌های فنی و  حرفه‌ای و علمی-کاربردی می‌باشد. بدین علت، دانشگاه صنعت نفت از دو منظر موضوعی و محتوایی مشمول ماده قانونی 21 قانون برنامه و آئین‌نامه مرتبط آن نمی‌باشد. لذا، ذکر نام دانشگاه صنعت نفت در تبصره مورد اشاره در مصوبه اولیه شورای عالی اداری در تاریخ 15/8/1390 که در مقدمه بند 1 از جزء الف با استناد اصلی و محوری به تکلیف قانونی ماده 21 قانون برنامه و آئین‌نامه نظام آموزش مهارت و فناوری ناظر بر نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و علمی-کاربردی با انشای عبارت "در راستای اجرای مصوبه شماره 16273347334ه هیات وزیران، موضوع آئین‌نامه نظام آموزش مهارت و فناوری..." مبادرت به مشمولیت دانشگاه در تصمیم‌گیری و مستثنی شدن آن در اجرا شده است، از مبانی و الزامات قانونی لازم برخوردار نبوده و فاقد وجاهت کارشناسی و قانونی می‌باشد.

2- وزارت نفت بر مبنای بند 1 از جزء "ث" ماده 3 "قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب 19/2/1391 مجلس شورای اسلامی)" ملزم به حفظ و تقویت دانشگاه صنعت نفت به عنوان مرکز دانشگاهی وابسته می‌باشد.

3- علیرغم مغایرت‌های قانونی مورد اشاره در توضیحات تشریحی مندرج در ردیف 1 فوق‌الذکر مبنی بر ذکر نام دانشگاه صنعت نفت در تبصره بند 1 از جزء الف مصوبه اولیه شورای عالی اداری (شماره 30743/90/206 مورخ 30/11/1390 شورای عالی اداری)، ابلاغ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و صراحت بند 1 از جزء ث ماده 3 این قانون توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان سند قانونی نافذ و موخر در سال 1391، استمرار اعتبار و وجاهت قانونی مصوبه شورای عالی اداری مورد اشاره در سال 1390 از جنبه شمولیت فرضی دانشگاه صنعت نفت در طرح ساماندهی موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی را خود به خود ملغی‌الاثر می‌نماید. بدین‌علت، مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/1396 شورای عالی اداری که با استناد به پیگیری اجرای مصوبه شورای عالی اداری در سال 1390 با ذکر انشای عبارت "به منظور پیگیری اجرای مصوبه شماره 30743/90/206 مورخ 30/11/1390 این شورا" در مقدمه بند 1 مصوبه نوشته شده است، بدلیل انقطاع و ملغی‌الاثر شدن قانونی هر گونه شمولیت فرضی دانشگاه صنعت نفت در مصوبه قبلی بدلیل ملزم نمودن قانونی وزارت نفت در حفظ و تقویت دانشگاه صنعت نفت بر مبنای بند 1 از جزء ث ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

 4- در اجرای "ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت"، آئین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت توسط سرپرست معاونت مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (سازمان امور اداری و استخدامی فعلی) و وزارت نفت تهیه و تدوین گردید و پس از پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی فعلی و تصویب ریاست محترم جمهوری در تاریخ 1/9/1393 جهت اجرا به وزارت نفت ابلاغ شده است. در تبصره 15 این آئین‌نامه، ضمن موظف نمودن وزارت نفت به حفظ مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی خود (دانشگاه صنعت نفت)، اجرای تمامی فرآیند آموزش مشتمل بر نیازسنجی، طراحی، اجراء و ارزشیابی اثربخشی برنامه‌ها و دوره‌های آموزش تخصصی صنعت نفت را از طریق مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی خود (دانشگاه صنعت نفت) ملزم می‌نماید. بدین ترتیب، سازمان امور اداری و استخدامی کشور (دبیرخانه شورای عالی اداری کشور) با تهیه و پیشنهاد تبصره ماده 15 در آئین‌نامه اداری و استخدامی وزارت نفت و تصویب و ابلاغ رئیس محترم جمهور (رئیس شورای عالی اداری کشور)، علاوه بر ایجاد بستر مقرراتی لازم در آئین‌نامه اداری و استخدامی وزارت نفت جهت حصول اطمینان از اجرای بند 1 از جزء ث ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، به عنوان قاعده مقرراتی موخر در سال 1393، عملاً شمولیت مقرراتی دانشگاه صنعت نفت در مصوبه قبلی شورای عالی اداری در سال 1390 را ملغی‌الاثر می‌نماید. بنابراین، مصوبه شماره 1682488 مورخ17/11/1396 شورای عالی اداری از این جنبه هم فاقد وجاهت مقرراتی و قانونی است.

5- بر مبنای ماده 2 اساسنامه مصوب دانشگاه صنعت نفت، این دانشگاه از نظر سازمانی وابسته به وزارت نفت است ولیکن از زمان تصویب در شورای گسترش عالی کشور در تاریخ 4/12/1369 دارای شخصیت حقوقی مستقل در نظام آموزش عالی کشور می‌باشد. لذا، هر گونه اظهارنظر و تصمیم‌گیری در خصوص این دانشگاه می‌بایستی بر اساس موازین قانونی و مسیر تصویب‌خواهی مندرج در آئین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب 684 جلسه مورخ 12/10/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت پذیرد. بدین علت، اظهارنظر در خصوص هرگونه برنامه راهبردی و نیز تاسیس، توسعه، انحلال و ادغام و نظایر آن می‌بایستی با رعایت وظایف و اختیارات ارکان قانونی و موظف پیش‌بینی شده در آئین‌نامه مذکور با پیشنهاد اولیه رئیس، هیات رئیسه و یا شورای دانشگاه و تصویب نهایی هیات امناء دانشگاه صورت پذیرد.

بر اساس ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز دانشگاه‌ها و مراکز و موسسات آموزش عالی نظیر دانشگاه صنعت نفت که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی می‌باشند، بدون نیاز به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری و ... صرفاً در چارچوب مصوبات هیات امناء عمل می‌کنند و لذا هر گونه اقدام و یا اظهارنظر اداری و مدیریتی خارج از فرآیند قانونی تصویب‌خواهی مندرج در آئین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مصوبه نهایی هیات امنای دانشگاه فاقد اعتبار قانونی است. در نتیجه، انتظار می‌رود مراجع اجرایی و نظارتی مختلف در کشور به ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از استقرار و حاکمیت موازین حقوقی و قانونی مربوط به مراکز و موسسات آموزش عالی کشور به نحوی مراقبت و صیانت فرمایند که هیچ‌گونه اقدامی خارج از موازین و مسیر قانونی مذکور بدون رعایت ملاحظات و وجاهت کارشناسی و قانونی مقرر صورت نپذیرد.

6- در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی هیچگاه تکلیفی مبنی بر انتزاع و انتقال در مفاد قوانین برنامه‌های پنجم و ششم توسعه کشور و نیز احکام قانونی مندرج در اسناد بالادستی در ارتباط با دانشگاه صنعت نفت دیده نمی‌شود. تنها جایی که مجلس شورای اسلامی، دولت را به انجام آن مکلف نموده است مربوط به انتزاع دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای از وزارت آموزش و پرورش و انتقال به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد که در ماده 23 قانون برنامه پنجم توسعه و در بند پ ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه بدان اشاره صریح شده است. بنابراین، عدم اشاره دقیق به مفاد قانونی مرجع در برنامه‌های توسعه کشور و سایر اسناد قانونی بالادستی و ذکر عبارات کلی و بدون آدرس از قوانین و یا تکالیف قانونی کشور در مکاتبات اداری در خصوص انتزاع و انتقال دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

(ب)- بند "ز" تبصره" 21" لایحه بودجه پیشنهادی سال 98

1- با توجه به تعریف "بودجه" در مجموعه قوانین بالادستی کشور به شرح ذیل می‌توان در خصوص ایراد قانونی مربوط به بند "ز" تبصره "21" لایحه پیشنهادی سال 98 اظهارنظر کرد.

1-1- بند (5) ماده (1) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 در تعریف "بودجه عمومی دولت" می‌گوید:

"منظور بودجه‌ای است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش‌بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌شود."

1-2- ماده (1) قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 نیز در تعریف بودجه کل کشور اشعار می‌دارد:

"بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین مالی اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل به سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود، بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود:"

بودجه عمومی دولت

بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها

بودجه موسساتی که تحت عنوان غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود

1-3- اصل 52 قانون اساسی کشور نیز در تعریف بودجه بیان می‌کند:

"بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طریق دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد."

منظور از ترتیب مقرر در قانون در این اصل، ترتیبی است که در "قانون محاسبات عمومی" پیش‌بینی شده است.

بدین ترتیب، لایحه بودجه از یک ماده واحده مشتمل بر جمع درآمدها و جمع هزینه‌ها و چندین تبصره یا بند و همچنین چند پیوست تشکیل می‌شود که تبصره‌ها و بندهای آن به دو دسته تبصره‌های درآمدی و تبصره‌های هزینه‌ای تقسیم می‌شود.

2- در گذشته احکامی با ماهیت دائمی بنا بر ضرورت در قوانین بودجه سنواتی و برنامه‌های توسعه تکرار شده و این امر منجر به حجیم شدن قوانین مذکور با تکالیف متعدد برای دولت گردیده است. لذا، به منظور رفع این مشکل و در جهت اصلاح نظام بودجه‌ریزی دولت در راستای قوانین بالادستی فوق‌الذکر و احصای احکام دائمی قوانین یاد شده که ماهیت تعیین ضوابط مالی دارند، لایحه "الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" در بهمن ماه سال 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

3- بودجه صرفاً یک سند مالی است، مرکب از دو ستون درآمدها و هزینه‌ها که ردیف‌های هر دو ستون باید صد در صد بر پایه قوانین مصوب و دائمی که از پیش تصویب شده‌اند، تنظیم شده باشند. در حقیقت، تدوین‌کنندگان قانون اساسی مقرر کرده‌اند که دولت، دخل و خرج یک ساله ناشی از اجرای قوانین حاکم و دائمی کشور، در بخش‌های جاری و عمرانی را در قالب یک لایحه، مشتمل بر ماده واحده لایحه بودجه و جداول درآمدها و هزینه‌ها را تهیه و جهت رسیدگی و تصویب، تسلیم مجلس شورای اسلامی می‌نماید.

واژه "رسیدگی" در اصل 52 قانون اساسی نشان‌دهنده ماهیت لایحه بودجه و تائیدی بر آن است که بودجه منحصراً یک سند مالی است و مقصود از رسیدگی عبارت است از بررسی کامل و ریز اقلام درآمدها و هزینه‌های کشور و تطبیق این اقلام با قوانین موضوعه و بدست آوردن آگاهی از درستی آن‌ها می‌باشد. این موضوع به گونه کامل‌تر در اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی که در جریان "رسیدگی" به لایحه بودجه سالانه کل کشور از سوی کمیسیون برنامه و بودجه باید اعمال شود و هم در اجرای بودجه باید رعایت گردد به صورت زیر بازیافت شده است:

"کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد."

4- احکام و تصمیم‌های مقرر در بند "ز" تبصره "21" لایحه پیشنهادی بودجه دولت در سال 98 به دلیل عدم ارتباط مستقیم با دخل و خرج بودجه، فاقد ماهیت بودجه‌ای بوده و ذکر آن‌ها در قوانین سنواتی مغایر با اصل 52 قانون اساسی است.

5- نسخ قوانینی با ماهیتی کلی و دائمی در احکام و تصمیم‌های پنجگانه بند "ز" تبصره "21" لایحه پیشنهادی دولت در سال 98 که در اساس بیانگر نوعی تبیین سیاست‌های اجرایی جدید دولت در قانون‌گذاری حوزه‌های موضوعه می‌باشد و تحقق آن‌ها در عمل محدود به زمان نبوده و ممکن است بیش از یک سال به طول انجامد، مغایر با سالانه بودن بودجه در اصل 52 قانون اساسی است و ذکر عبارت "در سال 1398 به دولت اجازه داده   می‌شود" در ابتدای این بند نیز رافع ماهیت دائمی بودن آن نیست. لذا، مفاد مذکور در این بند می‌بایستی در قوانین دائمی ذکر شود.

6- ذکر احکام و تصمیم‌های پنجگانه بند "ز" تبصره "21" لایحه بودجه پیشنهادی دولت در سال 98، گذشته از مغایرت‌های قانونی مورد اشاره در مطالب فوق‌الذکر، باعث بروز این ابهام قانونی می‌شود که آیا این احکام و تصمیم‌ها با توجه به ماهیت موقتی بودن قوانین بودجه، صرفاً ناظر بر سال 1398 می‌باشد، یا احکام و تصمیم‌هایی ماندگار و دائمی است؟ به بیان دیگر، آیا می‌توان چنین استنباط منطقی را پذیرفت که با اتصال برچسب "سال 98" روی این احکام و تصمیم‌های پنجگانه، ماهیت دائمی آن‌ها تغییر می‌کند؟!

7- ابلاغ "قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت" و صراحت بند "1" از جزء "ث" ماده "3" این قانون توسط مجلس شورای اسلامی در سال 1391، وزارت نفت را ملزم به حفظ و تقویت دانشگاه صنعت نفت می‌نماید.

بنابراین، حکم مندرج در جزء "2" بند "ز" تبصره "21" لایحه بودجه پیشنهادی دولت در سال 98 مبنی بر انتقال این دانشگاه به وزارت علوم، سخن از عدم اجرا و یا لغو حکم قانونی مورد اشاره در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت به وسیله مفادی از احکام یا تصمیم‌های غیر مرتبط لایحه بودجه می‌نماید. منظور از احکام غیر مرتبط، احکام موثری است که از حیث عنوان و مشخصات کلی هیچ مشابهتی با عنوان قانون متاثر ندارد. حال این سوال پیش می‌آید که چگونه می‌توان به موجب تصویب حکمی در یک قانون با اعتبار یک ساله (قانون بودجه)، حکمی از یک قانون دائمی (قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت) را برای مدت یک سال از اعتبار ساقط یا لغو نمود؟!

8- احکام و تصمیم‌های پنجگانه مندرج در بند "ز" تبصره "21" لایحه بودجه پیشنهادی، برخلاف ملاحظات قانونی اصل 53 قانون اساسی، با فرآهم آوردن امکان دخل و تصرف در اموال، درآمدها و هزینه‌های غیر شفاف و نامعلوم، شرایط دوری از انضباط مالی و بروز فساد مالی را در اجرا ایجاد می‌نماید. زیرا، چنین ملاحظاتی به گونه‌اي کامل در اصل 53 قانون اساسی به صورتی بازیافت شده که هم در جریان "رسیدگی" به لایحه بودجه سالانه کل کشور از سوی کمیسیون برنامه و بودجه باید اعمال شود و هم در اجرای بودجه باید رعایت گردد.

 در بخش انتهایی لازم به ذکر است که دانشگاه صنعت نفت تنها دانشگاه تخصصی کشور در حوزه استراتژیک نفت و گاز می‌باشد که از قدمت و اعتبار ملی و بین‌المللی بسیار بالایی برخوردار است. استقرار الگوی آموزشی و پژوهشی منحصر به فرد این دانشگاه در طول خدمات 80 ساله خود در طراحی و راه‌اندازی رشته‌های جدید در مهندسی نفت فرآوری و انتقال گاز، پالایش، پتروشیمی، مهندسی ایمنی، بازرسی فنی، اتوماسیون در صنایع نفت و گاز و ... متناسب با نیازمندی‌های متغیر و بروز صنعت نفت موید پیشتازی، خلاقیت و ابتکار علمی و رقابتی برتر این دانشگاه در نظام آموزش عالی کشور می‌باشد.

 برخورداری این دانشگاه از الگویی متفاوت از سایر دانشگاه‌های کشور مبتنی بر یک مدل تکامل یافته در بستر ارتباط سازمانی ویژه میان دانشگاه و صنعت نفت و پویایی این مدل در رصد و پایش نیازمندی‌های شغلی و مهارتی بروز و مورد نیاز صنعت نفت و تربیت فارغ‌التحصیلانی متخصص و توانمند در رشته‌های تحصیلی بالادستی و پائین‌دستی صنایع نفت و گاز که همواره برای اولین بار در کشور در این دانشگاه طراحی و راه‌اندازی می‌شوند، صنعت نفت کشور را از زمان ملی شدن نفت در پالایشگاه نفت آبادان تا شرایط تحریم امروز در نگهداری و توسعه میادین نفت و گاز، از هر گونه نیاز به نیروی خارجی و آسیب جدی دشمنان مصون نموده است.

 درخشش همیشگی دانشجویان این دانشگاه در کسب رتبه‌های اول و ممتاز در مسابقات جهانی SPE و دریافت رتبه‌های اول و ممتاز تک رقمی و دو رقمی در رقابت‌های کنکور سراسری کشور در سال‌های متمادی به ویژه در سال جاری (سال تحصیلی 1398-1397) در مقطع کارشناسی‌ارشد در رشته‌های تحصیلی مهندسی نفت (در تمامی گرایش‌ها)، مهندسی شیمی، مهندسی بازرسی فنی و ... از دیگر مزیت‌های برجسته و رقابتی این دانشگاه در عرصه رقابت‌های ملی و بین‌المللی در حوزه نفت و گاز می‌باشد.

بنابراین، طرح هر موضوع یا تصمیمی ناصواب مشابه آنچه که در مطالب فوق اشاره شد، علاوه بر مغایرت‌های صریح قانونی به شرح فوق‌الذکر، به طور قطع و یقین موجب تضعیف و از دست دادن الگوی کارآمد و منحصر به فرد نظام آموزشی-پژوهشی دانشگاه صنعت نفت و مزیت‌های برتر رقابتی و تکامل یافته 80 ساله آن در عرصه نظام آموزش عالی کشور خواهد شد. زیرا، سال‌هاست که شاهد ابراز مواضع قاطع صنایع مختلف کشور در عدم کارآیی و کارآمدی لازم دانشگاه‌های کشور در ارائه یک نظام آموزشی-پژوهشی موثر و پاسخگو به نیازمندی‌های واقعی در حوزه مشاغل حرفه‌ای و تخصصی مورد نیاز در صنایع می‌باشیم و متاسفانه همایش‌های متعدد برگزار شده با ترکیب صنعت-دانشگاه-دولت هم قادر به رفع این مشکل نبوده است.

 بنابراین، ایجاد تشویش، بحران و نا آرامی در دانشگاه صنعت نفت بعنوان تنها دانشگاه تخصصی و ویژه در حوزه صنایع استراتژیک نفت و گاز کشور، علاوه بر ممنوعیت موازین و مصوبات قانونی، خلاف مصلحت عمومی کشور و مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نادیده گرفتن اولویت‌های علم و فناوری‌های مندرج در سند جامع علمی کشور به ویژه در شرایط حساس کنونی کشور می‌باشد. بدین سبب، از جنابعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود تا با توجه به مبانی و موازین قانونی مورد اشاره در این نامه از هر گونه تعرض به جایگاه رفیع این دانشگاه، بعنوان یک سرمایه ملی با برخورداری از یک برند شناخته شده بین‌المللی، در اتخاذ هر گونه تصمیم غیر قانونی و ناصواب در قالب لایحه بودجه پیشنهادی سال 98 در ارتباط با دانشگاه صنعت نفت جلوگیری و پرهیز گردد.

 

رونوشت:

1- حضرت آیت‌الله موسوی جزایری نماینده محترم ولي فقيه در استان خوزستان، با سلام و احترام، جهت استحضار و مساعدت در انجام تدابیر موثر قانونی و بازدارنده در ارتباط با جایگاه دانشگاه صنعت نفت

2- جناب آقاي ساعدي، رئيس محترم مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی، با سلام و احترام، جهت استحضار و اطلاع‌رسانی به تمامی نمایندگان محترم استان در مجلس به منظور انجام رسالت استانی خود در حمایت و حفاظت از کیان دانشگاه صنعت نفت به عنوان یک سرمایه ملی و پر افتخار کشور در استان و یک برند معتبر بین‌المللی از طریق پیش‌بینی تدابیر موثر قانونی و بازدارنده و ارائه عملکرد نتایج حاصل به محضر متوکلین و مردم شریف در استان

3- جناب حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیمی‌پور امام جمعه محترم شهرستان آبادان، با سلام و احترام، جهت استحضار و مساعدت در انجام تدابیر موثر قانونی و بازدارنده در ارتباط با جایگاه دانشگاه صنعت نفت

4- جناب آقایان کعبی، مختار و شرفی نمایندگان محترم مردم شهرستان آبادان در مجلس شورای اسلامی، با سلام و احترام، جهت استحضار و انجام رسالت خود در حمایت و حفاظت از کیان دانشگاه صنعت نفت به عنوان یک سرمایه ملی و پر افتخار کشور در شهر آبادان و استان خوزستان و یک برند معتبر بین‌المللی از طریق پیش‌بینی تدابیر موثر قانونی و بازدارنده و ارائه عملکرد نتایج حاصل به محضر متوکلین و مردم شریف آبادانبازگشت           چاپ چاپ         
 

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه صنعت نفت می باشد
5.1.0.0
V5.1.0.0