صفحه شخصي دكتر قاسم زرگر

     دانشگاه صنعت نفت   اعضای هیات علمی  دکتر قاسم زرگر

رییس دانشکده علوم دریایی محمود آباد دکتر قاسم زرگر  
 دكتري مهندسي نفت - گرايش مخازن

 عضو هیات علمی گروه اكتشاف 

 تلفن: 3339498 و 3339490-0631

 نمابر: 3339490-0631

 پست الكترونيكي : zargar@put.ac.ir


 


Curriculum Vitae

5.1.0.0
V5.1.0.0