منصور احمدنژاد  : نام و نام خانوادگی
نفت تهران : دانشکده
گروه حقوق نفت و گاز : گروه آموزشی
استادیار : مرتبه علمی
ahmadnejad@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
نمابر : 3333333-061 تلفن : 1111111-061
: آدرس

بیوگرافی

  امور دانشجویان

   صفحه اصلی

   6.0.19.0
   گروه دورانV6.0.19.0