رشته های تحصیلی دانشگاه صنعت نفت

  ردیف :  
  کد رشته  :  10541
   نام رشته:  مهندسی شیمی
  دانشکده :  دانشکده نفت آبادان
  گروه آموزشی:  
   مقطع:  کارشناسی
   تعداد دانشجو:  
  توضیحات:  
  معرفی رشته -گرایش (لینک)  

6.1.8.0
V6.1.8.0