صفحه شخصي هوشنگ جزايري راد

     دانشگاه صنعت نفت   اعضای هیات علمی  دکتر هوشنگ جزايري راد

 دکتر هوشنگ جزايري راد
 
 دكتري ابزار دقيق

 عضو هیات علمی گروه مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون 

 تلفن : 000000-0611

 نمابر : 000000-0611

 پست الكترونيكي : JazayeriRad@put.ac.ir


 


Curriculum Vitae

Name:              Hooshang Jazayeri-Rad

Date of Birth:  9 January 1956

Address:         PUT, Ahwaz, P.O. Box 63431, Iran

Civil Status:    Married


:Present Appointment

a. Present post: Assistant Professor
b. Date of appointment to present post: 1 January 1989
c. Faculty: Engineering, Instrumentation and Automation

:Previous Substantive Appointment

Appointment

        Dates

Abadan Institute of Technology (AIT), Iran. Demonstrator

1978-1981

Oil Industry Research Center, Iran. Instrumentation Engineer

1982-1982

AIT, Iran.  Instructor

1982-1984

University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), England. Part-Time Teaching Assistant

1985-1987

UMIST, England. Academic Visitor

1988-1989

 :Qualifications

Awarding Body

Subject

Title of Award

Date

AIT

General (Electrical) Engineering

BSc

May 1978

UMIST

Intelligent  Microprocessor-Based Instrumentation

MSc

September 1985

UMIST

Distributed Microprocessor-Based Instrumentation

PHD

December 1988

 :Academic Qualification

Honor/Distinction

Date

The  UMIST DIAS MSc course prize  award winner for 1984/85

1985

Distinguished lecturer, PUT, from 1997 to 2001

2001

:Teaching Experience

Instrumentation and Measurement Systems; Flow Measurement Systems, Computer Architecture; Microprocessor Engineering; Computer Programming; Electronics; .Programmable Logic Controllers; Digital Data Transmission; and Control Systems

:Publications

1. Jazayeri-Rad, H. & Browne M.A., (1987), Intelligent instrumentation for selective pulse excitation in NMR imaging, J. Phys. E: Sci. Instrum., 20:643-648.

2. Jazayeri-Rad, H. & Browne M.A., (1987),  A Distributed Processing MR Imaging System, IEE Colloquim on ‘Personal computer-based instrumentation’,  April 27,London, England.

3. Jazayeri-Rad, H., Browne M.A., MacKenzie, I, Thornton  J. &  Farid Kh, (1988), Distributed  instrumentation for magnetic resonance imaging,  IEEE Engineering in Medicine & Biology Society 10th Annual International Conference, November 6. New Orleans, USA.

4.  جزايري راد، Signal correlation and its application in instrumentation and control system )خرداد 1368) دانشکده نفت آبادان
 
5. جزايري راد، اصول سيستمهاي کنترل گسترده  )   (DCS)تير 1372) دانشکده نفت آبادان.

6. Jazayeri-Rad, H. (2001), Partial fault diagnosis in a chemical plant using artificial neural networks, Iranian Journal of Science & Technology, Transaction B, 25(B2):303-316.

7. Jazayeri-Rad, H. (2004), The nonlinear model-predictive control of a chemical  plant using multiple neural networks, Neural Comput & Applic., 13:2-15.

8. Jazayeri-Rad, H. (2004), Rejection of the feed-flow disturbances in a multi component distillation column using a multiple neural model-predictive controller, Iran. J. Chem. & Chem. Eng., 23(2):13-23.

9. Moghani, M. & Jazayeri-Rad, H.  (2006), Modeling of Non-Linear Time Varying Dynamic Systems Using Neural Networks, 7th European Advanced Equipment Control/ Advanced Process Control (AEC/APC) Conference, March 29-31. Centre de Congres, Aix-en-Provence, France.

10. Jazayeri-Rad, H. & Nikkhah, H. (2006), Online Learning Neural Estimator for a Fault Tolerant Sensor System in an Exothermic CSTR, 7th European Advanced Equipment Control/ Advanced Process Control (AEC/APC) Conference, March 29-31. Centre de Congres, Aix-en-Provence, France.

11.Jazayeri-Rad, H. & Nikkhah, H.  (2006),   Sensor Validation Using Neural Networks in a Chemical Plant, The IASTED International Conference on Control and Application (CA 2006), May 24-26. Montreal, Canada.

12.  Fallahi, S. M .R & Jazayeri-Rad, H. (2006), Identification of a nonlinear chemical  system utilizing a modified algorithm of minimal resource allocation neural network, WSEAS Conf. in Tenerife, Conference Proceedings + WSEAS  JOURNAL, December 16-18, Canary Islands, Spain.

13. Jazayeri-Rad, H., (2008), Minimizing the effects of unmeasured disturbances in an open-loop unstable chemical plant containing measurement dead times, Chemical Engineering Research and Design, 86(2):153-163. 

:Consultancy

a. Consultant to Bandar Imam petrochemical Co. Ltd. on the distributed microprocessor-based instrumentation and control systems, 1995
b. Consultant to Neishekare Hafttapeh sugar company on the application of programmable logic controllers in the sugar centrifuge control systems, 2003

:Some of  the Contributions to the University

Nature of Contribution

Dates

Education and Research  Policy Committee

1990-2000

Research and Postgraduate Studies Committee

1994-1995

Head of Electrical Engineering Group

1990-2000

Computing Committee

1990-2000

 Head of Faculty of Engineering

1990-1992

 Summer Training Committee

1990-2000

Library Committee

1990-2000

Recruitment and Selection Committee

1990-2000

:Postgraduate Supervision

:Number of students

Completed

Current

Degree

7

5

MSc

1

0

PhD

:Computer Skills

.Assembly, C++ and visual C#.NET languages; MATLAB


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0