گروه های آموزشی دانشگاه
ردیفدانشکدهنام گروه مشاهده جزییات
1مهندسی نفت
2مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
3مهندسی مکانیک
4علوم پایه و زبان خارجه
5مهندسی شیمی- کارشناسی‌ارشد ایمنی HSE
6حسابداری
7حقوق نفت و گاز
8اقتصاد و مدیریت انرژی
9ناوبری
10مهندسی انرژی
11مهندسی نفت (حفاری، بهره‌برداری و مخازن)
12مهندسی گاز
13ابزار دقیق و اتوماسیون
14علوم پایه و زبان خارجه
15معارف اسلامی
16مهندسی گاز
17مهندسی نفت

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0