رزومه

         

سید عبدالله رضوی، دانشیار گروه اقتصاد و مدیریت انرژی 

دانشکده: نفت تهران
گروه آموزشی: اقتصاد و مدیریت
شماره تماس: 44247678


بیوگرافی


1- دیپلم ریاضی و فیزیک

2- کارشناسی رشته اقتصاد نظری دانشگاه علامه طباطبایی

3- کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

4- دکتری اقتصاد انرژی دانشگاه فرودسی مشهد

فعالیت‌های اجرایی


 

 

فعالیت‌های علمی و پژوهشی(مقاله،کنفرانس،کتب)


مقالات:

1

1. Razavi, S., Asgary, A & Khaleghi, M. (2022), The Impact of the Covid-19 Pandemic on Iran Oil and Gas Industry Planning: A Survey of Business Continuity Challenges, International Journal of Disaster Risk Science.

2. Hatefi, M., Razavi, S. (2021). A Combinatorial Optimization Solution for Activity Prioritizing Problem. Scientia Iranica,

3. رضوی، سید عبداله؛ آقایی، مریم (1399). بررسی امکان تعدیل قراردادهای پیمانکاری نفتی در شرایط اعمال تحریم اقتصادی. مطالعات حقوق انرژی, 6(2), 321-337.

4. ورهرامی، ویدا؛ رضوی عبداله، هوشمند مطهره. (1399). اثر قانون کاهش سولفور سوخت کشتی بر قیمت نفت ایران (قانون IMO). فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي.; ۱۶ (

5.  ورهرامی، ویدا؛ رضوی سیدعبداله، یاوری مهر کتایون (1399). مدل‌سازی عوامل موثر بر رفتار قیمت نفت ایران در بازار شمال‌غرب اروپا. ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز. (۱۸۴) :۵۰-۵۷

6. رضوی، سید عبداله؛ نصر اصفهانی محمد. (1399)، "بررسی تحلیل اثرات سیاست‌های ترامپ بر امنیت بازارهای نفت‌خام ایران. "فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست، سال نهم، شماره 35، صص140-110.

7. رضوی، سید عبداله؛  احمدیان یزدی، فرزانه. (1399). " مطالعه آثار همه‌گیری بیماری کووید 19 بر بازار نفت جهان و ایران. " فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال نهم، شماره ۳۶، 124-100.

8. رضوی، سید عبداله؛ هوشمند، مطهره. (1398). "بررسی اعمال قانون زیست‌محیطی IMO بر نوسانات قیمت نفت خام‌های شاخص بازار مدیترانه"اقتصاد و توسعه منطقه ای،دوره 26، شماره 18، صص 283-261.

9.رضوی، سید عبداله؛ مهدوی عادلی، محمد حسین. (1398)، "بررسی تأثیر متغیرهای بازار سرمایه در شکل‌گیری قیمت آتی نفت خام شاخص جهانی از کانال ذخایر تجاری"، پژوهش‌های اقتصاد پولی، مالی، دوره 26، شماره 18، صص 48-25.

10. رضوی، سید عبداله؛ سلیمی فر، مصطفی. (1398)، "بررسی سناریوهای مختلف قیمت نفت خام سبک ایران در بازار شمال غرب اروپا بر اساس سیستم‌های مختلف قیمت‌گذاری"، پژوهش‌های اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، دوره 26، شماره 17، صص 126-95.

11. رضوی، سید عبداله؛ صادقی شاهدانی، مهدی. (1398)، "تأثیر سیاست‌های انرژی آمریکا بر قیمت نفت خام"، فصلنامه پژوهش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی انرژی، سال پنجم، شماره 16، صص 211-183.

 

12. Razavi, S. A., Mohamadali Tajrishi, I., (2018), “A Fuzzy Model for Measuring Organizational Strategy Alignment: A Case Study on South Pars Projects of Iran’s Oil Industry”, Petroleum Business Review, Volume 2, Issue 3, pp. 47-55.

 

 

13. رضوی، سید عبداله؛ (1397)، "بررسی اعمال محدودیت درجه سولفور سوخت دریایی توسط IMO بر روی پالایشگاه‌ها و بازار نفت کوره"، نهمین همایش سراسری محیط‌زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار، تهران، ایران.

 

14. Razavi, S. A., Salimifar, M., Mostafavi, S. M., Baky Haskuee, M., (2016), “Investigating the Behavior of Iran's Light Crude Oil Price in Short Term”, Modern Applied Science, Vol 10, No. 3, ISSN 1913-1844, pp. 45-56.

 

15. رضوی، سید عبداله؛ سلیمی فر، مصطفی؛ مصطفوی، سید مهدی؛ بکی حسکوئی، مرتضی. (1395)، "تأثیر بازار مالی بر قیمت نفت خام شاخص جهانی و ایران"، فصلنامه پژوهش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی انرژی، دوره 2، شماره 2، صص 194-169.

 

16. رضوی، سید عبداله؛ سلیمی فر، مصطفی؛ مصطفوی، سید مهدی؛ بکی حسکوئی، مرتضی. (1395)، "بررسی تأثیر سیاست‌های پولی آمریکا بر قیمت نفت خام‌های شاخص در کوتاه‌مدت"، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیست و چهارم، شماره 27، صص 210-183.

 

17. رضوی، سید عبداله؛ سلیمی فر، مصطفی؛ مصطفوی، سید مهدی؛ بکی حسکوئی، مرتضی. (1393)، "بررسی تأثیر بازارهای مالی بر رفتار قیمت نفت خام سنگین ایران در کوتاه‌مدت"، فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 11، شماره 2، صص 143-115.

 

18. رضوی، سید عبداله؛ سلیمی فر، مصطفی؛ ناجی میدانی، علی‌اکبر. (1393)، "نرخ ارز و تأثیر آن بر صادرات غیرنفتی: رویکرد خودرگرسیون برداری"، فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد اقتصادی، سال سوم، شماره 8، پژوهشکده تحقیقات راهبردی، صص 53-35.

 

19. رضوی، سید عبداله؛ سلیمی فر، مصطفی. (1392)، "اثر جهانی‌شدن اقتصاد بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خود توضیحی برداری"، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی‌شدن، سال چهارم، شماره 9، صص 31-9.

 

20. رضوی، سید عبداله؛ رزمی، محمد جواد؛ سلیمی فر، مصطفی؛ ناجی میدانی، علی‌اکبر. (1392)، "ارزيابي کارايي صنعت خودرو با استفاده از داده‌های تلفيقي"، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال یازدهم، شماره 28، صص 118-99.

 

21. نصر اصفهانی، محمد؛ رضوی، سید عبداله. (1389)، "بررسی و مقایسه کارایی و بهره‌وری شرکت‌های خودروسازي با روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)"، نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا، سال نهم، شماره 25، صص 108-97.

 

تألیف و ترجمه کتاب :

1- چاپ  کتاب "دیپلماسی انرژی"

2- چاپ ترجمه کتاب "بازاریابی در شرکت های بزرگ نفتی"

3-مجری طرح پژوهشی "بررسی و رتبه بندی شرکت های خودروسازی کشور" در وزارت صنایع و معادن 

سوابق رساله و پایان‌نامه ها:

1.Analysis of the effect of natural gas prices on energy consumption in Iran

Project Portfolio optimization in Upstream Industry in Knowledge Base Organization2.

3-  شبیه سازی انتشار آلاینده های ناشی از مصرف سوخت خودروهای سواری

4-  بررسی تأثیر قانون محدودیت درجه سولفور توسط IMO بر قیمت نفت ایران

5-  ارائه پرتفوی بهینه تولید نفت خام در شرکت ملی نفت ایران

6- بررسی عوامل موثر بر قیمت نفت خام ایران در بازار آسیا

7. تبیین عوامل موثر بر رفتار قیمت نفت خام ایران در بازار شمال غرب اروپا

دروس ارائه شده


سوابق تدریس:

1- تدریس درس آشنایی با نهادها و سیاست های سازمانهای اقتصادی در مقطع کارشناسی ارشد ۱۳۹۸

2- تدریس درس آشنایی با صنعت نفت ایران و جهان در مقطع کارشناسی ارشد ۱۳۹۸

3- تدریس درس مالیه امور بین الملل ۱۳۹۷

4- تدریس درس اقتصاد انرژی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ۱۳۹۷

5- تدریس درس اقتصاد برنامه ریزی در مقطع کارشناسی ارشد ۱۳۹۷

6- تدریس درس اقتصاد ایران در مقطع کارشناسی ارشد ۱۳۹۷

7- تدریس درس اقتصاد توسعه ۱۳۹۳

8- تدریس درس اقتصاد ایران ۱۳۹۰

9- تدریس درس اقتصاد کلان ۱۳۸۹

10-  تدریس درس امور مالیه بین الملل ۱۳۸۹

11- تدریس درس کلیات علم اقتصاد ۱۳۸۸

12- تدریس درس اقتصاد سنجی ۱۳۹۱

13- تدریس درس روش تحقیق ۱۳۹۰

افتخارات


1- دانش آموز ممتاز و رتبه اول رشته ریاضی و فیزیک در مقطع کل دبیرستان

2- دانشجوی نمونه و ممتاز دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

3- دانشجوی استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد

4- کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی

5-  رتبه اول مقطع دکتری


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0