پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

صفحه شخصي دكتر قاسم زرگر

     دانشگاه صنعت نفت   اعضای هیات علمی  دکتر قاسم زرگر

رییس دانشکده علوم دریایی محمود آباد دکتر قاسم زرگر  
 دكتري مهندسي نفت - گرايش مخازن

 عضو هیات علمی گروه اكتشاف 

 تلفن: 3339498 و 3339490-0631

 نمابر: 3339490-0631

 پست الكترونيكي : zargar@put.ac.ir


 


Curriculum Vitae

5.7.5.0
گروه دورانV5.7.5.0