مسعود آقاجانی  : نام و نام خانوادگی
دكترای مهندسی شيمی  :    مدرك تحصيلی
نفت اهواز : دانشکده
 مهندسی گاز : گروه آموزشی
دانشیار : مرتبه علمی
m.aghajani@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
     
         061- 35550868    : تلفن
         061- 35550868    : نمابر
بیوگرافی

  امور دانشجویان

   صفحه اصلی

   6.0.19.0
   گروه دورانV6.0.19.0