ریاض خراط  : نام و نام خانوادگی
نفت تهران : دانشکده
گروه مهندسی نفت : گروه آموزشی
استاد : مرتبه علمی
kharrat@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
نمابر : 44239951-061 تلفن : 44249751-061
: آدرس

بیوگرافی

  امور دانشجویان

   صفحه اصلی

   6.0.19.0
   گروه دورانV6.0.19.0