پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مهدی شهبازیان  : نام و نام خانوادگی
نفت آبادان : دانشکده
گروه مهندسی ابزار دقیق : گروه آموزشی
دانشیار : مرتبه علمی
shahbazian@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
نمابر : 3333333-061 تلفن : 1111111-061
: آدرس

بیوگرافی

  امور دانشجویان

   صفحه اصلی

   5.7.5.0
   گروه دورانV5.7.5.0