ارتباط با واحد پژوهش

 
ردیف نام و نام خانوادگی شرح وظایف شماره داخلی شماره شهری
1 دکتر پدرام عدالت سرپرست معاونت پژوهش و فناوری 2010 06153152010
2 دکتر سودابه نیک منش سرپرست اداره پژوهش و فناوری 2014 06153152014
3 حسن بهبهانی مدیر ارتباط با صنعت 2019 06153152019
4 حسین برمکی مسئول دفتر 2010 06153152010
5 هیرسا ترک قشقایی کارشناس 2018 06153152018
6 لیلا خزان کارشناس 2013 06153152013

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0