معاونت پشتیبانی و عمرانی
اين معاونت مسئوليت سامان‌دهي و انجام امور مالي، اداري، پشتيباني، عمراني، حقوقي، قراردادها، ايمني و بازرسي فني دانشگاه را در قالب شش واحد سازماني مجزا عهده‌دار مي‌باشد.

6.0.19.0
گروه دورانV6.0.19.0