پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


معاونت پشتیبانی و عمرانی
اين معاونت مسئوليت سامان‌دهي و انجام امور مالي، اداري، پشتيباني، عمراني، حقوقي، قراردادها، ايمني و بازرسي فني دانشگاه را در قالب شش واحد سازماني مجزا عهده‌دار مي‌باشد.

5.7.5.0
گروه دورانV5.7.5.0