there is no image , please add image to slider


كميته انضباطي

کمیته انضباطی دانشجویان تنها مرجع قانونی در دانشگاه است که در مورد تخلفات شغلی و شئون و حیثیات دانشجویی کلیه شاغلین به تحصیل اتخاد تصمیم می‌کند. در کمیته انضباطی احکام در دو مرحله اولیه و قطعی صادر می‌شود که احکام اولیه قابل اعتراض و احکام قطعی لازم‌الاجرا است. بررسی اعتراض دانشجویان به احکام اولیه (به جز اخطار شفاهی یا کتبی که در کمیته بدوي انجام می‌گیرد) در کمیته انضباطی تجدیدنظر دانشگاه صورت می‌گیرد. کمیته‌هاي انضباطی از نظر اداري در حوزه معاونت دانشجویی قرار می‌گیرند، لیکن از نظر بررسی پرونده‌ها و برخورد با تخلفات و صدور آراء کاملاً مستقل و غیر وابسته به نظام اداري دانشگاه عمل می‌کنند. 

دانشجو مکلف است در تمام مدت تحصیل، کارآموزي، کارورزي، دستیاري، بازدید علمی و نیز در خوابگاه، سالن غذاخوري و بخش‌هاي شبانه‌روزي دانشگاه و هر جا که به عنوان دانشجو حضور دارد، آئين‌نامه انضباطی را رعایت کرده و عملی که خلاق شئون و حیثیات دانشجوي دانشگاه جمهوري اسلامی و ناقض آئين‌نامه انضباطی باشد انجام ندهد.


قوانين و مقررات

footer-logo.png

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0