نشریات دانشگاه


  • نشریه تخصصی دانشگاه
  • Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology

 
  • نشریه دانش و تحقیقات نوین و کاربردی غیر فنی در حوزه مالی، مدیریتی، اقتصادی، حسابداری و حقوقی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
  • Petroleum Business Review

 

 6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0