اداره خوابگاه‌هاي دانشجويي

  بسياري از دانشجويان‌، ساعات عمده‌اي از اوقات شبانه‌روزي خود را در خوابگاه‌­هاي دانشجويي سپري مي‌كنند و مي‌توان خوابگاه­‌ها را، در مقايسه با خانه پدري، براي دانشجويان، خانه دوم به شمار آورد. و اين خانه دوم به نوعي مي‌تواند در تحولات و دگرگوني‌هاي فردي و اجتماعي فرداي دانشجو نقشي اساسي را ايفا نمايد.

  تامين رفاه، آسايش و آرامش دانشجو مي‌تواند تسلي بخش كاستي‌هاي آموزشي و محروميت‌هاي اجتماعي احتمالي او باشد. به هر اندازه كه دامنه امنيت و امكانات رفاهي ضروري دانشجو در دوران تحصيل بيشتر فرآهم شود مي‌توان اطمينان بيشتري بر آرامش دانشجو داشت. او با اين آرامش فرآهم شده در بطن دانشگاه، درس مي‌خواند، تحصيل مي‌كند، بهتر مي‌انديشد، بهتر مي‌آموزد و بطور طبيعي بهتر رشد مي‌كند. و از آنجا كه محيط دانشگاه يك محيط مقدس علمي است بايستي به آنان كمك كنيم تا موفقيت‌هاي آموزشي و تحصيلي را به خوبي درك كنند و باورمان باشد كه هرچند دانشجو امروز همان دانش‌آموز ديروز است اما خصوصيات فردي و اجتماعي او كاملاً رشد يافته است. او امروز جواني با شخصيت علمي است كه از ورود به دانشگاه احساس غرور مي‌كند و مايل است اين احساس محترم شمرده شود. زندگي خوابگاهي در عهد كنوني پديده‌ايي است كه با گسترش دانشگاه‌ها و نيز با حضور دانشجويان در شهرهاي ديگر نمود يافته است.

  توجه دائمي به تامين نيازمندي‌هاي اساسي دانشجويان در محيط دانشگاه و خاصه خوابگاه‌­ها، به لحاظ كثرت حضور و تراكم دانشجويان در يك مكان و بطور همزمان، تلاش در جهت رفع تنگناها و مشكلات، همواره از امور خطير و اجتناب‌ناپذير متوليان و مسئولين خوابگاه‌ها بوده است و لذا در راستاي اهداف برنامه‌ريزي شده، بايستي شاخصه‌هاي مهم زير را اجرا نمود تا اهداف مورد نظر به نتايج نهايي نزديك گردد:

  1. الگوي شناسه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، رفاهي و جغرافيايي خوابگاه‌­ها شناسايي و تعريف شود

  2. ميزان جاذبه و دافعه امكانات و تسهيلات مورد نياز و موجود شناسايي و به درستي مشخص گردد 

  3. ميزان رضايت و يا عدم رضايت دانشجويان در رابطه با وضعيت جغرافيايي و امكانات فيزيكي، وسايل رفاهي، فعاليت كاركنان و مسئولين خوابگاه مورد سنجش قرار گيرد 

  4. فعاليت دانشجويان، مسئولين، سرپرستان و كاركنان شاغل در خوابگاه‌­ها بصورت فصلي و يا ترمي، مورد ارزيابي واقع شده و فعاليت‌هاي شايسته آنان مورد تقدير قرار گيرد

  5. وقايع و رخدادهاي دانشگاهي در خوابگاه‌ها، به موقع و در زمان وقوع مورد ارزيابي قرار گرفته و به نوعي عمل گردد كه فعاليت‌هاي انجام شده بصورت برجسته نشان داده شده و عنوان گردد و نيز در راستاي تشويق افراد، از مجريان امور، به نحوه شايسته قدرداني  شود

  6. به موازات اجراي موارد بند 5، نوع رفتار و ميزان فعاليت‌هاي اجتماعي، فرهنگي و علمي و زيستي دانشجويان، در خوابگاه­‌ها مورد ارزيابي قرار گرفته و از بهترين‌ها تقدير گردد

  تقدير مي‌تواند از طريق پاداش‌هاي نقدي و جزئي، يا با اهداي الواح و هدايا، در زمان تجمع دانشجويان در مكاني خاص، همچون مسجد، سالن اجتماعات، سالن سمعي و بصري و ... صورت پذيرد. ابتكار و سليقه مسئولين تشويق كننده و نوع هدايا، مي‌تواند انگيزه فعاليت‌هاي بيشتر را ايجاد نمايد. نوع هدايا بايد به گونه‌اي باشد كه به راحتي قابل تامين بوده و از نظر بودجه با محدوديت و يا عدم تهيه مواجه نگردد.

  توضيحات ارائه شده، بصورت اجمال و در جهت رهنمودي براي بهتر اداره نمودن خوابگاه­‌هاي دانشجويي است و يادآوري اين نكته ضروريست كه در مسير برنامه‌ريزي به سوي اهداف بلند مدت، لزوم نگرشي همه‌جانبه و شناخت بيشتري از نيازهاي اجتماعي، رفاهي، مستلزم تدوين الگويي مناسب، جامع و شفاف‌تر از آنچه كه تا كنون تهيه گرديده، مي‌باشد و به فضل خداوند متعال و مساعدت دلسوزان جامعه دانشجويي، در نوبت‌هاي بعدي به اين مهم نيز اهتمام خواهد گرديد. ارسال نظرات و پيشنهادات كارشناسان و مسئولين محترم ذيربط حوزه‌هاي دانشجويي قطعاً در ارتقا آنچه كه از جمله حصول نتايج مورد نظر محسوب مي‌گردد تاثير قابل ملاحظه‌اي خواهد داشت.

  منشور اخلاقی دانشجویان در خوابگاه

  منشور حقوق دانشجویی

  نرخ ماهیانه اجاره بهاء خوابگاه‌های دانشجویی


  قوانين و مقررات

   6.1.8.0
   گروه دورانV6.1.8.0