دانشجويان نمونه

  دانشجوي نمونه: فردي است كه به لحاظ ويژگي‌هاي علمي، فرهنگي و اجتماعي و رعايت شئون دانشـجويي، سـرآمد دانشـجويان ديگـر باشد. اين دانشجويان به لحاظ سطح انتخاب به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

  الف) دانشجوي نمونه دانشگاهي: به دانشجويي اطلاق مي‌گردد كه در سـطح دانشـگاه، بـالاترين امتيـاز را حسـب گـروه تخصصـي و مقطـع تحصيلي در ميان شركت‌كنندگان دانشگاه محل تحصيل خود كسب و به عنوان دانشجوي نمونه همان دانشگاه انتخاب و معرفي مي‌شود.

  ب) دانشجوي نمونه كشور: به آن دسته از دانشجويان نمونه دانشگاهي اطلاق مي‌گردد كه به واسطه كسب بالاترين امتياز در گروه و مقطع، مدارك آنان توسط دانشگاه براي ارزيابي به وزارتين ارسال و در هيات‌هاي داوري وزارتين مورد ارزيابي قرار گرفته و به لحاظ كسب بـالاترين امتيـاز در گروه تخصصـي و مقطع تحصيلي در ميان شركت‌كنندگان، توسط معاونت‌هاي دانشجويي/ آموزشي وزارتين به عنوان دانشجوي نمونه كشوري معرفي مي‌گردند.

  ويژگي‌هاي علمي: شامل فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي

  ويژگي‌هاي فرهنگي و اجتماعي: شامل فعاليت‌هاي ايثارگري، قرآني، اجتماعي، سياسي، ورزشي، هنري و ادبي

  شئون دانشجويي: شامل رعايت ضوابط و مقررات، رفتار، اخلاق، مسئوليت‌پذيري، اعتقادات ديني و مذهبي 

  وزارتين: هريك از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات وفناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

  دانشگاه: هريك از دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و دانشكده‌ها و پژوهشكده‌هاي مستقل، مراكز، موسسات و مجتمع‌هاي آموزش عالي مستقل اعـم از دولتي و غير دولتي

  گروه تخصصي: شامل گروه‌هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، علوم پايه، پزشكي و بهداشت، كشاورزي و دامپزشكي، فني مهندسي، هنر و علوم انساني مي‌گردد.


  قوانين و مقررات

    6.1.8.0
    گروه دورانV6.1.8.0