there is no image , please add image to slider


شورای صنفی دانشجویان

به منظور ایجاد بستر مناسب برای تقویت زمینه‌های مشارکت، همفکری، تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی و همکاری دانشجویان در امر صنفی و حفظ و پیگیری حقوق و حریم دانشجویی، شورای صنفی دانشجویان با حمایت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، بر اساس مفاد آئين‌نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشور تشکیل می‌گردد.


قوانین و مقررات

    آئین‌نامه شورای صنفی- رفاهی دانشجویی سال 1401


      6.1.8.0
      گروه دورانV6.1.8.0