پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

خانه نشريات دانشگاه

به منظور ساماندهي و حمايت از فعاليت نشريات دانشگاهي و قانونمند كردن اين گونه فعاليت‌ها، نهادينه ساختن فضاي آزادانديشي نقد و گفت‌وگوي سازنده و تأكيد بر حق آزادي بيان و همچنين ايجاد فرصت‌هاي فراگير مهارت‌هاي روزنامه‌نگاري و ارتقاي سطح دانش عمومي و تخصصي دانشگاهيان، بر اساس ماده 5 ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي (مصوب جلسه 540 مورخ 86/3/26 (شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد. 


ليست نشريات دانشجويي دانشگاه

- نشريه الكترونيكي كاتاليست شيمي

دبير: آقاي خوب‌بخت

- نشريه الكترونيكي انجمن علمي بلك گلد نفت

دبير: آقاي مرادي

- نشريه الكترونيكي انجمن علمي ايمني اينجينير و اينسپكتور

دبير: آقاي حبيب‌نيا


كارگاه آموزشي نشريات
  • دوره آموزشي نشريات دانشگاهي (دانشكده نفت اهواز- مورخ 98/03/23)
  • دوره آموزشي نشريات دانشگاهي (دانشكده نفت آبادان- مورخ 98/03/24)

5.7.5.0
گروه دورانV5.7.5.0