ليست نشريات دانشجويي دانشگاه

كارگاه آموزشي نشريات

برگزاری انتخابات عضو دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات

دوره اول:

 • دوره آموزشي نشريات دانشگاهي (دانشكده نفت اهواز- مورخ 1398/03/23)
 • دوره آموزشي نشريات دانشگاهي (دانشكده نفت آبادان- مورخ 1398/09/15)

دوره دوم:

 • دوره آموزشي نشريات دانشگاهي (دانشكده نفت آبادان و اهواز- مورخ 1399/08/03)- مجازي

دوره سوم:

 • دوره آموزشي نشريات دانشگاهي (دانشكده نفت آبادان و اهواز- مورخ 1400/08/27)- مجازي


  خانه نشريات دانشگاه

  به منظور ساماندهي و حمايت از فعاليت نشريات دانشگاهي و قانونمند كردن اين گونه فعاليت‌ها، نهادينه ساختن فضاي آزادانديشي نقد و گفت‌وگوي سازنده و تأكيد بر حق آزادي بيان و همچنين ايجاد فرصت‌هاي فراگير مهارت‌هاي روزنامه‌نگاري و ارتقاي سطح دانش عمومي و تخصصي دانشگاهيان، بر اساس ماده 5 ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي (مصوب جلسه 540 مورخ 86/3/26 (شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد. 


  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0