ليست نشريات دانشجويي دانشگاه

  كارگاه آموزشي نشريات

  برگزاری انتخابات عضو دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات

  دوره اول:

  • دوره آموزشي نشريات دانشگاهي (دانشكده نفت اهواز- مورخ 1398/03/23)
  • دوره آموزشي نشريات دانشگاهي (دانشكده نفت آبادان- مورخ 1398/09/15)

  دوره دوم:

  • دوره آموزشي نشريات دانشگاهي (دانشكده نفت آبادان و اهواز- مورخ 1399/08/03)- مجازي

  دوره سوم:

  • دوره آموزشي نشريات دانشگاهي (دانشكده نفت آبادان و اهواز- مورخ 1400/08/27)- مجازي

  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0