there is no image , please add image to slider


تشكل‌هاي اسلامي

بی‌تردید وجود تشکل‌های قدیمی و قوام یافته در میان دانشجویان، یکی از بسترهای رشد و شکوفایی آن‌ها و نیز یکی از علل پایداری و تأثیرگذاری حرکت‌های دانشجویی بوده است. از آنجا که دوران دانشجویی برای تمرین سیاسی و کسب تجربه در این عرصه بسیار مفید و سودمند است فعالان این‌گونه تشکل‌ها عمدتاً پس از دوران دانشجویی نیز به عنوان چهره‌های شاخص سیاسی کشور به ارائه خدمات مؤثر در راستای پیشرفت و تعالی جامعه می‌پردازند.


تشكل هاي اسلامي دانشگاه

انجمن اسلامي دانشكده نفت اهواز

دبير انجمن:

جامعه اسلامي دانشگاه

دبير: آقاي حاج‌محمدي

جامعه اسلامي دانشكده نفت آبادان

دبير: آقاي ربيعي

جامعه اسلامي دانشكده نفت اهواز

دبير: آقاي اسدي

بسيج دانشجويي دانشگاه

مسئول: آقاي صيادنژاد

بسيج دانشجويي دانشكده نفت آبادان

مسئول: آقاي مهري

بسيج دانشجويي دانشكده نفت اهواز

مسئول: سيد سجاد هاشمي


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0