چشم‌انداز

چشم‌اندازي كه براي دانشگاه صنعت نفت ترسيم شده است به این شرح مي‌باشد:

"شناخته و مطرح شدن به عنوان یکی از دانشگاه‌های مهم در سطح جهان، در زمینه‌ی آموزش و پژوهش در رشته‌هاي علوم و مهندسی مرتبط با صنایع نفت و گاز"


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0