پایگاه های منابع علمی

   

  بانک اطلاعات منابع و نشریات علمی

  پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي (SID)
  پایگاه های اطلاعات علمی (Scientific databases)
  مجله های علمی الکترونیکی (Scientific e-Journals)
  مراجع علمی الکترونیکی (Scientific e-References)
  کتاب های علمی الکترونیکی (Scientific e-Books)
  پایگاه های اطلاعات علمی دسترسی آزاد (Scientific open access databases)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0