امور دانشجویی و رفاهی

معاونت دانشجویی دانشگاه، عهده‌دار سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و سازماندهی امور رفاهی، معیشتی و روان‌شناختی دانشجویان می‌باشد و از طریق مدیریت خدمات دانشجویی، مدیریت بهداشت، درمان و مشاوره، مدیریت تربیت بدنی و واحدهای تابعه، به ارائه خدمات پرداخته و در زمینه کاهش مشکلات صنفی، جسمی و عاطفی دانشجویان برنامه‌ریزی می‌نماید.

معاونت دانشجویی دانشگاه با بهره‌گیری از امکانات موجود و ایجاد بستر مناسب برای مشارکت دانشجویان و درک انتظارات آنان سعی می‌نماید نسبت به تأمین نیاز دانشجویان و ارتقاء امور تحصیلی، فرهنگی، رفاهی و... اقدام نماید.


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0