اعضاي (حقوقي و حقيقي) هيأت امناء دانشگاه صنعت نفت :

رئيس هيأت امناي دانشگاه صنعت نفت : مهندس جواد اوجی - وزير نفت

 دكتروحیدرضا زیدی فر

معاون وزير نفت در امور مهندسي، پژوهش و فناوري و نماينده رئيس هيات امناي دانشگاه صنعت نفت: رئیس جلسه 
دكتر كريم سلحشور رئيس دانشگاه صنعت نفت : دبير جلسه
دكتر محمد سلیمانی نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مهندس احمد كفاشی نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور
علی کاردر عضو هیات امناء دانشگاه
مهندس محمدمهدي رحمتي عضو هیات امناء دانشگاه
دكتر جعفر توفيقي عضو هیات امناء دانشگاه
دكتر محمدحسن پنجه‌شاهي عضو هیات امناء دانشگاه

اعضای کمیسیون دائمی دانشگاه صنعت نفت :

رئيس و دبیر کمیسیون دائمی : دکتر کریم سلحشور

دكتر محمد سلیمانی نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مهندس احمد كفاشی نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور
علی مرادی عضو کمیسیون دائمی
کریم زبیدی عضو کمیسیون دائمی
اکبر سهیلی پور عضو کمیسیون دائمی
فریده منصوری عضو کمیسیون دائمی
احمد محمدی عضو کمیسیون دائمی

 

 


6.0.19.0
گروه دورانV6.0.19.0