پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کریم سلحشور  : نام و نام خانوادگی   
نفت اهواز : دانشکده
مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت  : گروه آموزشی
استاد  : مرتبه علمی
salahshoor@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
نمابر : 53152020-061 تلفن : 53152022-061
: آدرس

بیوگرافی

  امور دانشجویان

   صفحه اصلی

   5.7.5.0
   گروه دورانV5.7.5.0