پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

یکشنبه, 05 مهر 2020
معرفي و فعاليت ها

  پيوند

  مركز مشاوره دانشجويي

      امور دانشجوئي و فرهنگي »  مركز مشاوره

   

  :: آشنائي با مركز مشاوره دانشگاه


  مواجهه با مسایل مختلف زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی، مذهبی، حقوقی و ... اغلب چالش برانگیز و همراه با سردرگمی ، اضطراب، درماندگی می باشد که فرد به تنها قادر به حل مسایل نخواهد بود و نیاز به راهنمایی گرفتن و یا مشورت با صاحب نظران و کارشناسان روانشناختی خواهد بود. این امر در همه عرصه های زندگی ، خصوصا در زمان ورود به دانشگاه و یا دوران دانشجویی نمود بیشتری پیدا خواهد نمود که لزوم مراکز مشاوره را صد چندان می نماید.


  :: مراکز مشاوره دانشکده صنعت نفت:


  دفترهماهنگی مشاوره در ستاد دانشگاه در بخش معاونت دانشجویی و فرهنگی- اجتماعی مستقر بوده و هر یک از دانشکده های آبادان، اهواز، تهران و محمودآباد نیز بر پایه سیاستگذاری دانشگاه، دارای مرکز مشاوره فعال جهت خدمت رسانی به امر مشاوره دانشجویان می باشند. و دانشجویان با مراجعه حضوری در دفاتر این مراکز می توانند جهت حل مسایل و یا مشکلات احتمالی از مشاوره کارشناسان برخوردار گردند.  :: وب سایت های مشاوره ای:


       

      **شبکه اجتماعی آموزش و اطلاع رسانی ایدز / بیماریهای آمیزشی      **پرسمان دانشجویی - تربیتی و مشاوره     ** وبسایت مشاوره مجازی سازمان بهزیستی کشور


      ** دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان