هادی اسکندری  : نام و نام خانوادگی
نفت آبادان : دانشکده
گروه مهندسی بازرسی فنی : گروه آموزشی
استادیار : مرتبه علمی
eskandari@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
:نمابر تلفن : 53152080-061
: آدرس
بیوگرافی

  امور دانشجویان

   صفحه اصلی

   5.1.0.0
   V5.1.0.0