محمدعلی هاتفی  : نام و نام خانوادگی
نفت تهران : دانشکده
گروه اقتصاد و مدیریت انرژی : گروه آموزشی
استادیار : مرتبه علمی
hatefi@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
نمابر : 11122233-061 تلفن : 11122233-061
: آدرس
بیوگرافی

  امور دانشجویان

   صفحه اصلی

   5.1.0.0
   V5.1.0.0