پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


مسلم فتاحی     Moslem Fattahi  : نام و نام خانوادگی
نفت آبادان : دانشکده
مهندسی شیمی : گروه آموزشی
دانشیار
: مرتبه علمی
fattahi@put.ac.ir : آدرس پست الکترونیک
نمابر : تلفن 
Department of Chemical Engineering, Abadan Faculty of Petroleum Engineering, Petroleum University of Technology, Abadan, Iran  : آدرس

بیوگرافی

  امور دانشجویان

   صفحه اصلی

   5.7.5.0
   گروه دورانV5.7.5.0