شهدای دانشگاه صنعت نفت
آشنایی با شهدای دانشجوی دانشگاه صنعت نفت
حضرت امام خميني (ره):
مسلم خون شهيدان، انقلاب و اسلام را بيمه كرده است. خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به جهانیان داده است و خدا می‌داند که راه و رسم شهادت کور شدنی نیست و این ملت‌ها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود و همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت، مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


5.1.0.0
V5.1.0.0